Diyanet İşleri’nin Kurulması

03 Mart 1924

Şeriye ve Evkaf ve Erkânı Harbiye Ve­kaletlerinin ilgasına dair Siird Mebusu Halil Hulki Efendi ile elli refikinin teklifi kanunisi

Riyaseti Celileye

Din ve ordunun siyaset cereyanları ile alâ­kadar olması birçok mahaziri dâidir. Bu hakikat bütün medeni milletler ve hükümetler tarafından bir düsturu esasi olarak kabul edilmiştir. Bu noktai nazardan yeni bir hayat varlığı temin etmek vazifesini deruhde eden Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı Esasiyesinde zaten muhaddes olan Şer’iye ve Evkaf Vekâleti ile Erkânı Harbiyei Umu­miye Vekâletinin mevcudolması muvafık olamaz. Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin ilgasına nazaran da bütün evkafın millete intikal etmesi ve ona göre de idare edilmesi tabiî bir neticedir. Binaenaleyh berveçhi âti mevaddın derakap bugün ve müstacelen müzakere olunarak kanuniyet kesbetmesini teklif eyleriz.

(…)

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Diya­net işleri varken umuru diniye ne oluyor?

Kanunda değişen tek şey ilk maddedeki “Umuru diyaniye”nin Tunalı Hilmi’nin teklif ettiği gibi “Diyanet işleri” yapılması. Kanunun diğer maddeleri hakkında söz alan olmamış.

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d02/c007/tbmm02007002.pdf

(Sayfa 21-24)

Reklamlar